Pravila in pogoji nagradnih iger


v organizaciji Združenja zgodovinskih mest Slovenije (Zgodovinska mesta Slovenije – Slovenia Historic Towns)

Splošna pravila nagradnih iger

Organizator nagradne igre je Združenje zgodovinskih mest Slovenije, gospodarsko interesno združenje, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, matična številka 1647547000, davčna številka SI49946048 (v nadaljevanju: organizator).

Pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni za vsako igro posebej na družbenem omrežju (Facebook, Instagram) ali na spletni strani organizatorja.

Aktualne nagradne igre:

NAGRADNA IGRA PRAZNIČNI TRŽIČ, november 2023

Za vse nagradne igre Združenja zgodovinskih mest Slovenije veljajo naslednja pravila:

 • V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, razen zaposleni v Združenju zgodovinskih mest Slovenije. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma svojega zakonitega zastopnika.
 • Žrebanje nagrad bo potekalo na način in dan, določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook strani, najkasneje pa v 14 dneh po zaključku nagradne igre, če v nagradni igri ni drugače določeno.
 • Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
 • Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna.
 • Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, prav tako ni možna menjava nagrad. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.
 • Nagrajenec bo o nagradi obveščen s sporočilom na družbenih omrežjih ali preko elektronskega naslova, ki ga je posredoval v času poteka nagradne igre. Če nagradna igra poteka na družbenih omrežjih, se sodelujoči (nagrajenec) strinja, da ga organizator označi označi (»taga«) v objavi.
 • Če je tako navedeno v pravilih konkretne nagradne igre, sodelujoči organizatorju poleg osebnih podatkov (ime, priimek) pošlje tudi svoj elektronski naslov. S tem soglaša, da se njegov elektronski naslov vpiše na seznam naslovnikov in se uporablja za namene prihodnjega obveščanja o novostih (newsletter).
 • Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, soglaša, da v primeru, da je izžreban oziroma izbran za nagrajenca, podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu uporabe osebnih podatkov nagrajenca (ime in priimek) in morebitnega fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook/Instagram strani organizatorja, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemukoli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.
 • Nagrade se, razen če je to v nagradni igri drugače določeno, pošljejo po pošti. Nagrajenec mora za potrebe pošiljanja nagrade organizatorju na elektronski naslov poslati naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Če nagrajenec teh podatkov ne pošlje v sedmih (7) dneh od poziva, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
 • Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. S sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator hrani njihove podatke za potrebe organizacije nagradne igre in v času trajanja nagradne igre.
 • Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
 • Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre kadarkoli v času trajanja nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
  O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani, Instagram in Facebook Profilu.
 • Kontaktni elektronski naslov za dodatne informacije: info@zgodovinska-mesta.si